Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger

I forbindelse med terapiforløb hos os er det nødvendigt, at vi, som dataansvarlig, noterer og behandler oplysninger om dig.

Den nye persondatalovgivning beskytter personoplysninger endnu bedre end tidligere. Vi ønsker med denne persondatapolitik at kortlægge på overskuelig vis, hvordan vi håndterer personoplysninger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med terapien har vi journalpligt, og derfor noterer vi relevante oplysninger ned om dig.

Vi behandler personoplysninger, som du selv oplyser til os.

Endvidere behandles oplysninger, som en eksempelvis en kommune eller anden offentlig institution, samarbejdspartner eller fagperson har oplyst til os.

Vi kan registrere og behandle følgende oplysninger om dig i det omfang det er relevant og formålstjenligt:

Almindelige oplysninger:

– Navn, adresse, telefonnr., e-mail, cpr.nr., køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse samt betalingsinformationer m.v.

Følsomme oplysninger:

– Helbredsoplysninger og i sjældne tilfælde seksuel orientering

Formål

Dine oplysninger anvendes til brug for en god, sikker og målrettet behandling af dig og til de administrative funktioner, der er forbundet hermed, bl.a. til følgende formål:

– Behandling af dig

– Udarbejdelse af attester til myndigheder, forsikringsselskaber m.v.

– Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse

– Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

– Afregningsformål

– Overholdelse af vores forpligtelser efter gældende lovgivning, herunder Persondataforordningen,
Databeskyttelsesloven, Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Frivillighed

Når vi beder om personoplysninger direkte fra dig, giver du oplysningerne frivilligt, og du er ikke forpligtet til det. Konsekvensen af ikke at give os oplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene som ovenfor beskrevet og, at vi ikke vil kunne give dig en helhedsorienteret behandling.

Videregivelse af personoplysninger

Alt, der tales om og noteres, er fortroligt, og vi er underlagt tavshedspligt.

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til det aktuelle behandlingsforløb og, videregivelsen sker under hensyntagen til dine interesser og behov. Det er i sådanne tilfælde kun nødvendige oplysninger, der videregives.

Derudover kan oplysninger videregives til bl.a. kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.

Oplysninger om vore klienters helbredsforhold, øvrige private forhold og fortrolige oplysninger i forbindelse med behandlingen kan som udgangspunkt kun videregives med klientens samtykke. Videregivelse af helbredsoplysninger til forsikringsselskaber skal ligeledes ske med dit samtykke.

Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har vi underretningspligt overfor kommunen.

De oplysninger, vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalinger. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af en kommune, region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive nødvendige oplysninger til den, der skal betale.

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Hvor længe gemmes oplysninger

Din journal opbevares ifølge gældende lovgivning i 5 år fra det seneste notat i journalen. Der kan være tilfælde, hvor vi er nødt til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en erstatningssag eller klagesag, hvor oplysningerne vil blive gemt, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder

Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi har registeret om dig, og du kan altid kontakte os herom.

Du har også ret at få ændret ukorrekte oplysninger, til at få slettet oplysninger, til at få begrænset oplysninger og til dataportabilitet. I forhold til sletning fastslår Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelse dog, at der ikke må ske sletning i klientjournaler, men alene rettelser og tilføjelser.

Vi kan i øvrigt afvise anmodninger i det omfang oplysningerne kan anses at være underlagt tavshedspligt til berettiget varetagelse af eget eller andres tarv.

Du har også ret til at klage til en tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Informationssikkerhed

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt og har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre fortrolighed, integritet og tilgængelighed og mod uautoriseret adgang.

Bl.a. sker al mailkorrespondance krypteret, dog er mails, som klienter sender uopfordret til os, ikke krypteret.

Vi benytter databehandlere til bl.a. IT og systemer og gennem databehandleraftaler har vi bl.a. sikret os, at de har tavshedspligt og de fornødne organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger på plads.

Cookies

Der anvendes en cookie, der gør det nemmere for brugerne at anvende hjemmesiden. Cookien slettes fra din computer, når browservinduet lukkes.

Utilsigtede hændelser

Ved klager over utilsigtede hændelser kan du indrapportere direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed: http://stps.dk/da/rapporter-en-utilsigtet-haendelse. Andre klager skal ske til psykologens region eller via kommunen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Adresseoplysninger på klinikkerne

Midtfyns Psykologhus, Stationsvej 21. 1. sal lejl. 6, 5750 Ringe

&

Psykoterapi Fyn, Jernbanegade 15, 5750 Ringe

November 2020